Дархан сумын 2022 оны ГЗБТ-г сумын ИТХ-аар хэлэлцүүллээ.

2021-12-16-ндМэдээллийг бэлтгэсэн: Админ

Дархан сумын 2021 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт болон 2022 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг Дархан сумын ИТХ -аар хэлэлцүүлж батлууллаа.

Copyright © 2013 - 2021 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар