Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн сан бүрдүүлэх ажлын хүрээнд Шарын гол суманд ажиллалаа.

2022-10-21-ндМэдээллийг бэлтгэсэн: Админ

Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн сан бүрдүүлэх ажлын хүрээнд ГХБХБГ-ын мэргэжилтнүүд Дархан-Уул аймгийн Шарын гол сумын дулаан хангамж, цэвэр ус хангамж, бохир ус хангамжийн мэдээллийг Дулаан шарын гол ТӨХК-тай хамтран гаргаж шугам сүлжээний мэдээллийн санг бүрдүүлсэн. Үүнд:
- Дулаан цэвэр усны шугам – 8300м
- Бохир усны шугам – 10250м
- Цэвэрлэх байгууламж

Copyright © 2013 - 2021 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар