Газрын төлөв байдал , чанарын хянан баталгаа хийх тусгай зөвшөөрөл бүхий мэргэжлийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээний хийлээ.

2022-12-06-ндМэдээллийг бэлтгэсэн: Админ

Газар зохион байгуулалт, геодези зураг зүйн газрын даргын 2022 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдрийн 1/2283 тоот тушаалаар батлагдсан хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх тухай удирдамжийн дагуу Дархан-Уул аймагт бүртгэлтэй Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа хийх тусгай зөвшөөрөл бүхий мэргэжлийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд ГХБХБГ-аас хяналт шинжилгээний ажлыг дараах шаардлагын хүрээнд хийж гүйцэтгэв.
1. Суурь нөхцөл шаардлага хангаж буй байдал
2. Багаж хэрэгслийн бүрдэл
3. Гэрээний үүргээ биелүүлсэн байдал

Copyright © 2013 - 2021 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар