Сургалтанд хамрагдлаа.

2023-10-06-ндМэдээллийг бэлтгэсэн: Админ

Төрийн Албаны Салбар зөвлөлөөс зохион байгуулсан Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулж батлах, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журмын талаарх сургалтад 2023 оны 10 дугаар сарын 6-ний өдөр 15 албан хаагч хамрагдлаа.

Copyright © 2013 - 2021 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар