Аймгийн Татварын хэлтэс болон сумын газрын даамал, татварын улсын байцаагч нар ажлын төлөвлөгөөний дагуу хамтран ажиллахаар боллоо.

2018-03-29-ндМэдээллийг бэлтгэсэн: Админ

Аймгийн Засаг даргын 2018 оны 1-04/02 дугаар албан даалгаварын хэрэгжилтийг хангаж 2018 онд газрын төлбөрийн орлогоос 792.7 сая төгрөгийг төвлөрүүлэх, 2014-2017 онуудын дутуу төлөлт 535.6 сая төгрөгийг ГТМ-04 тайланд үнэн зөв тайлагнасан эсэхийг нягтлан шалгах, төлбөрийн зөрүүг арилгах, аймгийн Татварын хэлтэстэй нэгдсэн “Нэг” мэдээллийн сантай болох зорилгоор уулзалт зохион байгуулж хамтран ажиллах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг байгууллаа.
Үүнд:


 Ажлын хэсгийн ажиллах “Ажлын төлөвлөгөө”-г ГХБХБГ-ын даргын баталсан төлөвлөгөөний дагуу хийж гүйцэтгэнэ.


 Дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэж, мэдээ тайланг тогтсон хугацаанд ирүүлж байхаар боллоо.
1. Сумын газрын даамал, сумын Татварын улсын байцаагч нар сар бүрийн 05-ны өдрийн дотор албан даалгаварын хэрэгжилтийг заалт бүрээр хэрэгжүүлсэн ажлын тайланг бичиж баталгаажуулан аймгийн ГХБХБГ-т ирүүлэх
2. “Газрын төлбөрийн тооцоо нийлсэн акт”-ыг үндэслэж Татварын улсын байцаагч татварын мэдээллийн санг шинэчлэх, газрын даамал ГТМ-04 тайлангийн үнэн зөвийг тулгаж, төрийн байгууллагын хоорондын уялдаа холбоог сайжруулж Нэгдсэн нэг мэдээллийн сан үүсгэж ажиллах
3. Газар эзэмших эрх шилжсэн тохиолдолд сумын Засаг даргын захирамжаар эрх шилжсэн этгээдтэй газар эзэмших, ашиглах гэрээ байгуулж ГТМ-04 тайланд цаг тухай бүрт нь тусгаж мэдээллийг шинэчилж байх, тус мэдээллийг Татварын улсын байцаагчид сар бүр хүргүүлж татварын мэдээллийн санд өөрчлөлт оруулах, дуудлага худалдааны анхны үнээс татвар тооцоолсон тайланг татварын байцаагч, газрын даамлууд хамтдаа баталгаажуулан улирал бүрийн сүүлийн сарын 25-ны дотор аймгийн ГХБХБГ-т ирүүлж байхаар боллоо.

Copyright © 2013 - 2018 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар