ГАЗАР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ, АШИГЛУУЛАХ ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАНД ОРОЛЦСОН ИРГЭН, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН

2019-01-10-ндМэдээллийг бэлтгэсэн: Админ

Хонгор сумын сумын ИТХ-ын хуралдааны 2018 оны 07 дугаар тогтоолоор батлагдсан Тухайн жилийн Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний дагуу сумын Засаг даргын 2018 оны 242 дугаар захирамжаар зарласан төсөл сонгон шалгаруултын дүн мэдээг хүргэж байна. Төслийг Хонгор сумын Засаг даргын 2018 оны 242 дугаар захирамжаар томилсон ажлын хэсэг 2018 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдөр дүгнэсэн.

1-р нэгж талбарт 1 төсөл ирсэн “Монголиан роуяал турс” ХХК 563 оноо авч ялагч “Цайны замын өртөө ” төсөл
2-р нэгж талбарт 2 төсөл ирсэн ба Ерөөл дуулал ТББ 208 оноо, “МЭББ залуу оргил” ХХК 244 оноо авч тус тус шаардлага хангаагүй тул шалгараагүй.
3-р нэгж талбарт 1 төсөл ирсэн ба иргэн С.Тунгалаггэрэл 248 оноо авч шаардлага хангаагүй тул шалгараагүй.
4-р нэгж талбарт талбарт 1 төсөл ирсэн “Бэлчирийн шугуй” нөхөрлөл 517 оноо авч ялагч “Бэлчирийн шугуй ” аялал, жуулчлалын бааз байгуулах төсөл шалгарсан байна.

Copyright © 2013 - 2018 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар