Барилга байгууламжийн төвөгшлийн ангилалыг зориулалт, хүчин чадлаар нь тогтоох дүрэм

2019-01-31-ндМэдээллийг бэлтгэсэн: Админ

Барилга Хот Байгуулалтын Сайдын 2018.12.31-ний өдрийн 218-р тушаалаар шинэчлэн батлагдсан "Барилга байгууламжийн төвөгшлийн ангилалыг зориулалт, хүчин чадлаар нь тогтоох дүрэм" -ийг үзнэ үү.

Copyright © 2013 - 2018 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар