Монгол улсын стандартууд

Стандартууд Линк
1 Газар зохион байгуулалтын 1:500000, 1:1000000 масштабын зургийн таних тэмдэг Дэлгэрэнгүй
2 Газар зохион байгуулалтын 1:1000, 1:2000, 1:5000 масштабын зургийн таних тэмдэг Дэлгэрэнгүй

Copyright © 2013 - 2018 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар