Газрын төлбөр, үнэлгээ

Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 182 дугаар тогтоолоор газрын суурь үнэ шинэчлэн батлагдсантай холбоотой Дархан, Орхон, Шарын гол, Хонгор сумын газрын төлбөрийн хэмжээг тухайн сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлаар 2018 онд шинэчлэн батлагдаж 2019.01.01-ний өдрөөс эхлэн мөрдөгдөж эхэлсэн.
Дархан сум
Орхон сум
Хонгор сум
Шарын гол сум

Газрын дуудлага худалдааны анхны үнэ

Copyright © 2013 - 2019 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар