"Иргэн төвтэй соён гэгээрүүлэх өдөрлөг"-т оролцлоо.

2019-11-04-ний өдөр Дархан-Уул аймгийн Газрын Харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын хамт олон Залуучууд театрын үүдний танхимд болсон "Иргэн төвтэй соён гэгээрүүлэх өдөрлөг"-т оролцож, иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад газрын харилцаа болон барилга, хот байгуулалтын чиглэлээр үйлчилгээ үзүүлж ажиллалаа.

Copyright © 2013 - 2021 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар