7 хоногийн тайлан

     Он сар      Файл
2019 оны 1-р сарын 1 дүгээр 7 хоног Тайлан татах
2019 оны 1-р сарын 2 дугаар 7 хоног Тайлан татах
2019 оны 1-р сарын 3 дугаар 7 хоног Тайлан татах
2019 оны 1-р сарын 4 дүгээр 7 хоног Тайлан татах
2019 оны 1-р сарын 5 дугаар 7 хоног Тайлан татах
2019 оны 2-р сарын 1 дүгээр 7 хоног Тайлан татах
2019 оны 2-р сарын 2 дугаар 7 хоног Тайлан татах
2019 оны 2-р сарын 3 дугаар 7 хоног Тайлан татах
2019 оны 2-р сарын 4 дүгээр 7 хоног Тайлан татах
2019 оны 3-р сарын 1 дүгээр 7 хоног Тайлан гарах болоогүй

Сарын тайлан


     Он сар      Файл
2019 оны 1-р сар Тайлан татах
2019 оны 2-р сар Тайлан татах
2019 оны 3-р сар Тайлан гарах болоогүй

Хагас жилийн тайлан


     Он сар      Файл
2016 оны хагас жилийн тайлан Тайлан татах
2017 оны хагас жилийн тайлан Тайлан татах
2018 оны хагас жилийн тайлан Тайлан татах

Жилийн эцсийн тайлан


     Он сар      Файл
2016 оны жилийн эцсийн тайлан Тайлан татах
2017 оны жилийн эцсийн тайлан Тайлан татах
2018 оны жилийн эцсийн тайлан Тайлан татах
2018 оны хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгааны тайлан Тайлан татах

Copyright © 2013 - 2018 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар