Маягтын загварууд татах

Маягтууд Линк
1 Шинээр газар авах тухай өргөдөл Татах
2 Хамтран эзэмшигчээс хасуулах тухай өргөдөл Татах
3 Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр дамжуулан газар өмчилж авах Татах
4 Иргэн аж ахуйн зориулалтаар газар өмчилж авахыг хүссэн өргөдөл Татах
5 Газар эзэмших, ашиглахыг хүссэн иргэний өргөдөл Татах
6 Газар эзэмших, ашиглахыг хүссэн хуулийн этгээдийн өргөдөл Татах
7 Итгэмжлэл Татах
8 Газар өмчлүүлэх эрх шилжүүлэх гэрээ Татах

Copyright © 2013 - 2018 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар