Салбарын хуулиуд

Хуулиуд Линк
1 Газрын тухай Дэлгэрэнгүй
2 Газрын төлбөрийн тухай Дэлгэрэнгүй
3 Геодези, зураг зүйн тухай Дэлгэрэнгүй
4 Хот байгуулалтын тухай Дэлгэрэнгүй
5 Хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай Дэлгэрэнгүй
6 Барилгын тухай /шинэчилсэн найруулга/ Дэлгэрэнгүй
7 Барилгын тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-ийг дагаж мөрдөх журмын тухай Дэлгэрэнгүй
8 Иргэний хууль Дэлгэрэнгүй
9 Кадастрын зураглал ба газрын кадастрын тухай Дэлгэрэнгүй
10 Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай Дэлгэрэнгүй
11 Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай Дэлгэрэнгүй
12 Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай Дэлгэрэнгүй
13 Орон сууцны тухай Дэлгэрэнгүй
14 Тариалангийн тухай /шинэчилсэн найруулга/ Дэлгэрэнгүй
15 Хаягжуулалтын тухай Дэлгэрэнгүй
16 Хот байгуулалтын тухай /шинэчилсэн найруулга/ Дэлгэрэнгүй
17 Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай Дэлгэрэнгүй
18 Хот, тосгоны эрх зүйн байдлын тухай Дэлгэрэнгүй
19 Хувь хүний нууцын тухай Дэлгэрэнгүй

Copyright © 2013 - 2018 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар