БАЙГУУЛЛАГЫН ТАНИЛЦУУЛГА

Алсын хараа:
Газрын шинэтгэлийн бодлогыг эрчимжүүлж, ухаалаг, ногоон хотын хөгжлийн хандлагыг хэрэгжүүлснээр аймгийн хүн амын амьдрах орчныг сайжруулж, эдийн засгийн нөөц чадавхийг нэмэгдүүлэх.

Эрхэм зорилго:
Газрыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах, Дархан-Уул аймгийн нутаг дэвсгэрийг зурагжуулах, солбицол, өндрийн нэгдсэн тогтолцоог хангах, үндэсний орон зайн мэдээллийн дэд бүтэц байгуулах, хот байгуулалтын кадастр хөтлөх , хүн амын нутагшил суурьшил, бүс нутаг, дэд бүтэц, барилга, барилгын материал, нийтийн аж ахуйн төсөл, хөтөлбөрийг боловсруулах, мөрдүүлэх, хот суурин газрыг шинээр болон дахин төлөвлөж хөгжүүлэхэд мэргэжлийн зөвлөгөө , арга зүйгээр хангах, хэрэгжилтэд хяналт тавих, дүн шинжилгээ хийх, газрын харилцаа, хот байгуулалтын бүх шатны баримт материалаар мэдээллийн сан үүсгэх, хөтлөх, хэрэглэгчдийг мэргэжил арга зүй, мэдээллээр хангах, захиалагчийн хяналт гүйцэтгэх , тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж байгууллагуудын чадварыг сайжруулах замаар салбарын үр ашиг, бүтээмж чанарыг дээшлүүлэх явдал юм.

Үйл ажиллагааны чиглэл:
Аймгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах, засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн тухайн нэгжийн хилийн цэсийг тодотгох, өөрчлөлт оруулах талаар гарсан саналыг зохих журмын дагуу боловсруулах, газрын кадастр эрхлэх аймгийн Газрын мэдээллийн сан байгуулж, олон нийтэд мэдээллээр үйлчлэх, газрын тайланг зохих журмын дагуу гаргаж Засаг дарга болон ГЗБГЗЗГазарт тайлагнах, нутаг дэвсгэрийнхээ хэмжээнд хийгдэх газар зохион байгуулалтын ажлыг зохион байгуулах, Засаг даргын шийдвэрийг үндэслэн иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагатай газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах асуудлаар гэрээ байгуулж, эрхийн гэрчилгээ олгох, газрын төлбөрийг зохих хууль тогтоомжийн дагуу ногдуулж төр ард түмний хоорондын холбоог бэхжүүлэх, газар ашиглалт, хамгаалалт, нөхөн сэргээлт, газраас үүдэн гарах зөрчил бэрхшээлийг арилгахад үйл ажиллагаагаа чиглүүлэн ажиллах үүрэг зорилготой. Орон нутаг дахь хот байгуулалтын бодлогыг боловсруулахад санал гаргах, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, зураг төсөл хайгуул шинжилгээний ажлыг зохион байгуулах, хот суурины нутаг дэвсгэр дээр хот байгуулалтын кадастр хөтлөх, хот байгуулалтын архивын санг бүрдүүлэх, гудамжны нэр, барилгын дугаар тогтоох ажлыг зохион байгуулах, барилгын үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх бодлого, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах ажлыг зохион байгуулах, мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх, аймгийн төв, сум, суурин газрын ерөнхий төлөвлөгөөнд тулгуурлан салбарын хөгжлийн хэтийн болон ойрын жилүүдэд хөрөнгө оруулалтаар баригдах барилга байгууламжийг оновчтой төлөвлөх, төсөл төсөөлөлд санал боловсруулж тусгуулахад мэргэжил арга зүй, удирдлага зохицуулалтаар хангах, холбогдох байгууллагад хүргүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж ажиллах нь бидний үндсэн үүрэг болно.

Copyright © 2013 - 2018 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар