2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

         Гарчиг     Файл
1 Аймгийн Засаг даргатай байгуулсан гэрээ татах
2 Барилгын хөгжлийн төвтэй байгуулсан гэрээ татах
3 Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газартай байгуулсан гэрээ татах

2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

         Гарчиг     Файл
1 Аймгийн Засаг даргатай байгуулсан гэрээ татах
2 Барилгын хөгжлийн төвтэй байгуулсан гэрээ татах
3 Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газартай байгуулсан гэрээ татах
         Гарчиг     Файл
1 Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газартай байгуулсан гэрээ татах

Copyright © 2013 - 2018 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар