Засгийн газрын тогтоолууд

Тогтоолууд Линк
1 Сайн хашаа хөтөлбөр батлах тухай дэлгэрэнгүй
2 Түрээсийн орон сууц” хөтөлбөр батлах тухай дэлгэрэнгүй
3 Түрээсийн орон сууц” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай дэлгэрэнгүй
4 Түрээсийн орон сууц” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай дэлгэрэнгүй
5 2013 онд иргэнд өмчлүүлэх газрын хэмжээ, байршил, зориулалтыг тогтоох тухай дэлгэрэнгүй
6 2014 онд иргэнд өмчлүүлэх газрын хэмжээ, байршил, зориулалтыг тогтоох тухай дэлгэрэнгүй
6 Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах,зөвшилцөх, магадлал хийх дүрэм батлах тухай дэлгэрэнгүй
7 Барилга байгууламжийн норм,нормативын баримт бичгийн ерөнхий тогтолцоо батлах тухай дэлгэрэнгүй
8 Барилга байгууламжийн норм, нормативын баримт бичгийн ерөнхий тогтолцоо батлах тухай дэлгэрэнгүй
9 Барилга байгууламжийн норм, нормативын баримт бичгийн ерөнхий тогтолцоо батлах тухай дэлгэрэнгүй
10 Барилга захиалагчийн дүрэм батлах тухай дэлгэрэнгүй
11 Барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэлийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай дэлгэрэнгүй
12 Барилгын материалын үйлдвэрлэлийг дэмжих хөтөлбөр батлах тухай дэлгэрэнгүй
13 Барилгын материалын үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөөний тухай дэлгэрэнгүй
14 Барилгын материалын үйлдвэрт дэмжлэг үзүүлэх тухай дэлгэрэнгүй
15 Барилгын нэгж талбайн төсөвт өртөг,төсвийн жишиг үнэлгээ батлах тухай дэлгэрэнгүй
16 Барилгын салбарт мэргэжилтэй ажилчин бэлтгэх зарим арга хэмжээний тухай дэлгэрэнгүй
17 Бүсийн тулгуур төв хотуудыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх хот байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө батлах тухай дэлгэрэнгүй
18 Бүсийн тулгуур төв хотуудын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний тухай дэлгэрэнгүй
19 Газрын биржийн үйл ажиллагааны журам батлах тухай дэлгэрэнгүй
20 Газрын төлбөрийн хуулийг хэрэгжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай дэлгэрэнгүй
21 Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн газрын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай дэлгэрэнгүй
22 Дүрэм батлах тухай (барилга ашиглалт) дэлгэрэнгүй
23 Дүрэм батлах тухай (барилгын зураг төсөл) дэлгэрэнгүй
24 Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх, ашиглалтад оруулах дүрэм дэлгэрэнгүй
25 Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх, ашиглалтад оруулах дүрэм дэлгэрэнгүй
26 Жагсаалт батлах тухай /гэрээгээр эзэмшүүлж болох ойн сан/ дэлгэрэнгүй
27 ЖУРАМ, ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ /“Газар өмчлөгч, эзэмшигчийн ашиг олох зорилгогүйгээр өөрийн ахуйн хэрэгцээнд тухайн газартаа ашиглаж болох түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын жагсаалт”, “Улсын төсвөөс хайгуулын ажилд гарсан зардлын нөхөн төлбөрийн хэмжээг тооцох, төлөх журам”/ дэлгэрэнгүй

Copyright © 2013 - 2018 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар