Гүйцэтгэх албан тушаалтны сонгон шалгаруулалтын зар

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ, БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН ЗАХИАЛГААР/2020.09.29/
Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын Суурь судалгаа, газрын мониторингийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын Хот байгуулалтын кадастр, зураг төсөл, магадлалын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын Барилгын материалын үйлдвэрлэл, лабораторийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын Газрын даамал;
Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын Албан хэрэг хөтлөлт, архивын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Төрийн албаны зөвлөлийн цахим хуудаснаас авна уу.

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ, БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗAР

Copyright © 2013 - 2021 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар