ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН 2017 ОНЫ ТУХАЙН ЖИЛИЙН ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ

         Гарчиг     Файл
1 Тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт тайлан татах

Copyright © 2013 - 2018 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар