Иргэн таны газрын харилцаатай холбоотой хүсэлтүүд хэрхэн шийдэгддэг вэ?

Иргэн таны Газрын албанд өгсөн газрын харилцаатай холбоотой хүсэлтүүд хэрхэн шийдвэрлэгддэг явцын мэдээллийг дээрх зургаас харна уу. Доорх зургаас газрын харилцаатай холбоотой хүсэлт өгөхөд бүрдүүлэх материалын мэдээллийг авна уу.

Copyright © 2013 - 2021 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар