Авлигаас урьдчилан сэргийлэх мэдээлэл

Авлигатай тэмцэх газар шторкууд

Ашиг сонирхлын зөрчилд орохгүйн тулд

Авлигын анхдагч шинж тэмдэг

Ашиг сонирхлын зөрчил хэрхэн илэрдэг вэ?

Хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлэгт иргэд хэрхэн хяналт тавих вэ?

Албан тушаалтан ямар бэлэг, хандив авч болохгүй вэ?

Албан тушаалтан танаас хээл хахууль, бэлэг, шан харамж шаардвал яах ёстой вэ?

Авлигагүй нийгэм бий болгоход иргэн та ямар үүрэгтэй вэ?

Хамаарал бүхий болон нэгдмэл сонирхолтой этгээд гэж хэн бэ?

Албан тушаалтан албан үүргээсээ чөлөөлөгдсөнөөсөө хойш ямар үйл ажиллагаа явуулж болохгүй вэ?

Авлигатай тэмцэх газар ямар төрлийн гомдол, мэдээллийг хүлээн авч шалгах вэ?

Сургуулийн түүхэн ойд зориулан хандив цуглуулах нь хууль зөрчсөн үйлдэл үү?

Төрийн албан хаагч ямар ажлыг давхар хийж болохгүй вэ?

Томилохоос татгалзах

Хандив

Төрийн албан хаагч давхар ажил эрхэлж болох уу?

Албан тушаалаас чөлөөлөгдөх

Ашиг сонирхлын зөрчлийг мэдэгдэх, тайлбарлах

Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг мэдэгдэх

Яагаад хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг өгөх шаардлагатай вэ?

Бат захирлаасаа авсан машинаа хөрөнгө орлогын мэдүүлэгтээ ...

Иргэн Бадмаа

Нийтийн албан тушаалтан Дармаа

Нийтийн албан тушаалтан Лутаа арилжааны банкинд 70 сая төгрөгийн хадгаламжтай.

Хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг гаргах нь албан хаагчийг авлигаас урьдчилан сэргийлэх арга юм.

Ашиг сонирхлын зөрчлийн нийтлэг алдаа

Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх ажил

Хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг бөглөхдөө юуг анхаарах вэ?

Copyright © 2013 - 2021 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар