МОНГОЛ УЛСЫН ХАЯГЖУУЛАЛТЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ, ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2013 ОНЫ 280 ДУГААР ТОГТООЛЫН ХЭРЭГЖИЛТ, ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ХАЯГЖУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ТУХАЙ

Монгол Улсын хэмжээнд “Хаягжилтийн нэгдсэн систем байгуулах” ажлын хүрээнд Монгол Улсын “Хаягжуулалтын тухай” хууль, Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 280 дугаар тогтоолоор батлагдсан “ Гудамж, зам талбай, үл хөдлөх эд хөрөнгийг хаягжуулах журам”-ыг үндэслэн Дархан сумын гудамж, зам талбайд нэр өгөх, нэрэмжит болгох ажлыг хийж гүйцэтгэлээ.

Дархан сумын төв гудамжнуудын хуучин нэрлэж байсан байршил нэр, хил заагийг тодотгох, шинээр үүссэн гудамж зам талбайг нэрлэх , сумын нутаг дэвсгэрт байгаа зарим гэр хорооллын гудамжны нэрийг өөрчлөх, хасах тухай саналыг багийн ИНХ-аас авч сумын ИТХ болон Аймгийн Засаг даргын зөвлөлд танилцуулсанаар Аймгийн болон сумын ИТХ-д уламжилж тогтоол гаргуулахаар шийдвэрлэсэн.

Үүний дагуу Дархан сумын ИТХ-ийн тэргүүлэгчдийн 2017 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн хуралдааны 22 дугаар тогтоолоор 15 дугаар багийн 1-10 дугаар хэсгүүдэд, 6 дугаар баг 017-ийн гудамжинд шинээр нэр олгосоныг баталсан тогтоол гарсан.

Мөн Дархан-Уул аймгийн ИТХ-ийн тэргүүлэгчдийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуралдааны 35 дугаар тогтоолоор Дархан сумын төв гудамжнуудын нэр, байршил, хил заагийг баталсан.

Нүүр Мэдээллийн нэр Холбоос
1 Дархан-Уул аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдын 2017 оны 04 сарын 17-ны өдрийн 35 дугаар тогтоол Үзэх
2 Дархан сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдын 2017 оны 03 сарын 15 -ны өдрийн 22 дугаар тогтоол Үзэх
3 Дархан сумын цогцолбор газар Үзэх
4 Дархан сумын нэрэмжит талбай болон цэцэрлэгт хүрээлэн Үзэх
5 Дархан сумын гэр хорооллын гудамжны нэрийн өөрчлөлт Үзэх
6 Дархан сумын төв гудамжнуудын байршил, нэр, хил зааг Үзэх

Copyright © 2013 - 2018 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар