АРХИТЕКТУР ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ДААЛГАВАР, ДУЛААНЫ ТОДРУУЛАХ ХУУДАС АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ДУЛААНЫ ТОДРУУЛАХ ХУУДАС АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

1. Дулааны тодруулах хуудас авах хүсэлт /Иргэн - Өргөдөл, ААНБ - Албан бичиг/
2. Газрын гэрчилгээний хуулбар
3. Газрын кадастрын зургийн хуулбар
4. Барилгын эскиз зураг

АРХИТЕКТУР ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ДААЛГАВАР АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

1. Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар авах хүсэлт /Иргэн - Өргөдөл, ААНБ - Албан бичиг/
2. Газрын гэрчилгээний хуулбар
3. Газрын кадастрын зургийн хуулбар
4. Барилгын ерөнхий мэдээлэл

Copyright © 2013 - 2021 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар