Төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

     Он сар      Тайлан
2015 оны 12-р сар Сарын тайлан
2016 оны 01-р сар Сарын тайлан
2016 оны 02-р сар Сарын тайлан
2016 оны 03-р сар Сарын тайлан
2016 оны 04-р сар Сарын тайлан
2016 оны 05-р сар Сарын тайлан
2016 оны 06-р сар Сарын тайлан
2016 оны 07-р сар Сарын тайлан
2016 оны 08-р сар Сарын тайлан
2016 оны 09-р сар Сарын тайлан
2016 оны 10-р сар Сарын тайлан
2016 оны 11-р сар Сарын тайлан
2016 оны 12-р сар Сарын тайлан
2017 оны 1-р сар Сарын тайлан
2017 оны 2-р сар Сарын тайлан
2017 оны 3-р сар Сарын тайлан
2017 оны 4-р сар Сарын тайлан
2017 оны 5-р сар Сарын тайлан
2017 оны 6-р сар Сарын тайлан
2017 оны 7-р сар Сарын тайлан
2017 оны 8-р сар Сарын тайлан
2017 оны 9-р сар Сарын тайлан
2017 оны 10-р сар Сарын тайлан
2017 оны 11-р сар Сарын тайлан
2017 оны 12-р сар Сарын тайлан
2018 оны 01-р сар Сарын тайлан
2018 оны 02-р сар Сарын тайлан
2018 оны 03-р сар Сарын тайлан
2018 оны 04-р сар Сарын тайлан
2018 оны 05-р сар Сарын тайлан
2018 оны 06-р сар Сарын тайлан
2018 оны 07-р сар Сарын тайлан
2018 оны 08-р сар Сарын тайлан
2018 оны 09-р сар Сарын тайлан
2018 оны 10-р сар Сарын тайлан
2018 оны 11-р сар Сарын тайлан
2018 оны 12-р сар Сарын тайлан
2019 оны 1-р сар Сарын тайлан
2019 оны 1-р сар Сарын тайлан


Санхүүгийн бусад тайлан мэдээ


     Жагсаалт
Төсвийн зарлагын 2016 оны хуваарилалт
Төсвийн зарлагын 2017 оны хуваарилалт
2013-2015 оны санхүү үйл ажиллагааны баримтад хийсэн шалгалтын танилцуулга
2016 оны санхүүгийн тайлан
2016 оны санхүүгийн аудитын дүгнэлт
2017 оны санхүүгийн аудитын дүгнэлт
2018 оны санхүүгийн аудитын дүгнэлт

Copyright © 2013 - 2018 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар