2019 оны тайлангууд

7 хоногийн тайлангууд

1 дүгээр сар
2019 оны 1-р сарын 1-р долоо хоног Татах
2019 оны 1-р сарын 2-р долоо хоног Татах
2019 оны 1-р сарын 3-р долоо хоног Татах
2019 оны 1-р сарын 4-р долоо хоног Татах
2 дугаар сар
2019 оны 2-р сарын 1-р долоо хоног Татах
2019 оны 2-р сарын 2-р долоо хоног Татах
2019 оны 2-р сарын 4-р долоо хоног Татах
2019 оны 2-р сарын 5-р долоо хоног Татах
3 дугаар сар
2019 оны 3-р сарын 1-р долоо хоног Татах
2019 оны 3-р сарын 2-р долоо хоног Татах
2019 оны 3-р сарын 3-р долоо хоног Татах
2019 оны 3-р сарын 4-р долоо хоног Татах
4 дүгээр сар
2019 оны 4-р сарын 1-р долоо хоног Татах
2019 оны 4-р сарын 2-р долоо хоног Татах
2019 оны 4-р сарын 3-р долоо хоног Татах
2019 оны 4-р сарын 4-р долоо хоног Татах
5 дугаар сар
2019 оны 5-р сарын 1-р долоо хоног Татах
2019 оны 5-р сарын 2-р долоо хоног Татах
2019 оны 5-р сарын 3-р долоо хоног Татах
2019 оны 5-р сарын 4-р долоо хоног Татах
2019 оны 5-р сарын 5-р долоо хоног Татах
6 дугаар сар
2019 оны 6-р сарын 1-р долоо хоног Татах
2019 оны 6-р сарын 2-р долоо хоног Татах
2019 оны 6-р сарын 3-р долоо хоног Татах
2019 оны 6-р сарын 4-р долоо хоног Татах
7 дугаар сар
2019 оны 7-р сарын 3-р долоо хоног Татах
2019 оны 7-р сарын 4-р долоо хоног Татах
8 дугаар сар
2019 оны 8-р сарын 1-р долоо хоног Татах
2019 оны 8-р сарын 2-р долоо хоног Татах
2019 оны 8-р сарын 3-р долоо хоног Татах
2019 оны 8-р сарын 4-р долоо хоног Татах
2019 оны 8-р сарын 5-р долоо хоног Татах
9 дүгээр сар
2019 оны 9-р сарын 1-р долоо хоног Татах
2019 оны 9-р сарын 2-р долоо хоног Татах
2019 оны 9-р сарын 3-р долоо хоног Татах
2019 оны 9-р сарын 4-р долоо хоног Татах
10 дугаар сар
2019 оны 10-р сарын 1-р долоо хоног Татах
2019 оны 10-р сарын 2-р долоо хоног Татах
2019 оны 10-р сарын 3-р долоо хоног Татах
2019 оны 10-р сарын 4-р долоо хоног Татах
2019 оны 10-р сарын 5-р долоо хоног Татах
11 дүгээр сар
2019 оны 11-р сарын 1-р долоо хоног Татах
2019 оны 11-р сарын 2-р долоо хоног Татах
2019 оны 11-р сарын 3-р долоо хоног Татах
2019 оны 11-р сарын 4-р долоо хоног Татах
12 дугаар сар
2019 оны 12-р сарын 1-р долоо хоног Татах
2019 оны 12-р сарын 2-р долоо хоног Татах
2019 оны 12-р сарын 3-р долоо хоног Татах
2019 оны 12-р сарын 4-р долоо хоног Татах

Сарын тайлангууд

2019 оны 1-р сарын тайлан Татах
2019 оны 2-р сарын тайлан Татах
2019 оны 3-р сарын тайлан Татах
2019 оны 4-р сарын тайлан Татах
2019 оны 5-р сарын тайлан Татах
2019 оны 6-р сарын тайлан Татах
2019 оны 7-р сарын тайлан Татах
2019 оны 8-р сарын тайлан Татах
2019 оны 9-р сарын тайлан Татах
2019 оны 10-р сарын тайлан Татах
2019 оны 11-р сарын тайлан Татах
2019 оны 12-р сарын тайлан Тайлан гарах болоогүй.

Жилийн тайлангууд

2019 оны хагас жилийн тайлан Татах
2019 оны жилийн эцсийн тайлан Татах
2019 оны жилийн гүйцэтгэлийн тайлан Татах

Copyright © 2013 - 2021 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар