Байгууллагын түүхэн замнал

Анх 1991 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдөр Дархан хотын АХГЗ-ны СЭЗБодлогын хэлтэст Москва хотын Газар зохион байгуулалтын их сургуулийг төгссөн Газар зохион байгуулагч инженер Алтангэрэл овогтой Нармандах ажиллаж эхэлснээр газрын харилцааны ажлыг мэргэжлийн түвшинд хийж гүйцэтгэх эхлэл тавигдсан.
Тухайн үед Дархан-Уул аймагт Дархан, Найрамдал хороо, Хонгор, Орхон, Шарын гол, Салхит, Хөтөл хороод бүрэн хамрагдаж байсан. Газрын тайлан, балансыг мэргэжлийн түвшинд гаргах, иргэн, хуулийн этгээдийн газарт хэмжилт хийж, бүртгэх, зураглах гэрээ хийж баталгаажуулах ажил хийгдэж эхэлсэн байна.

1. 1997 оны 05 сарын 26-ны өдрийн аймгийн Засаг даргын 93 тоот Захирамжаар Газар зохион байгуулалтын алба нэртэйгээр доорхи бүтэцтэйгээр зохион байгуулагдсан. Үүнд:
   - Албаны дарга – А.Нармандах
   - Санхүү хариуцсан нягтлан бодогч - Н.Нармандах
   - Газар зохион байгуулагч инженер – Т.Энхбаатар, Ш.Тунгалаг
1999 онд Газар зохион байгуулагч инженерээр Ю.Ариунболд ажиллаж эхэлсэн.


2. 2000 оны 12 сарын 18-ны өдрийн аймгийн Засаг даргын 267 тоот Захирамжаар Газрын харилцаа, хот байгуулалтын алба нэртэйгээр доорхи бүтэцтэйгээр зохион байгуулагдсан. Үүнд:
   - Албаны дарга – Г.Ганбат
   - Ерөнхий архитектор – Д.Эрдэнэбаяр
   - Барилгын ерөнхий мэргэжилтэн – Х.Таванхошуу
   - Газрын ерөнхий мэргэжилтэн – А.Нармандах
   - Газар зохион байгуулагч инженер – Ю.Ариунболд, А.Мөнхбаяр
2002 оны 6 сараас албаны даргаар В.Буянжаргал, Ерөнхий архитектороор Д.Майдар нар ажиллаж байсан.


3. 2003 оны 01 сарын 10-ны өдрийн аймгийн Засаг даргын 08 тоот Захирамжаар Газрын алба болж Газрын алба, Үл хөдлөх бүртгэлийн газартай нийлж ГХГЗЗГ-ын шууд удирдлагад харьяалагдаж доорхи бүтэцтэйгээр ажиллаж байсан. Үүнд:
   - Албаны дарга – З.Мөнхбат
   - Газар зохион байгуулагч инженер – А.Нармандах, Ю.Ариунболд, А.Мөнхбаяр, Б.Хүрэлбаатар
   - Геодезийн инженер – Б.Мөнхчулуун
   - Эд хөрөнгийн улсын бүртгэгч – О.Амартуяа, Б.Хишгээ
   - Архивын эрхлэгч – н.Цэндсүрэн
   - Нягтлан бодогч – Б.Мөнгөнтогос
   - Жолооч – Д.Дашдондов
2007 оны 6 сард Кадастрын мэргэжилтнээр Ч.Анхбаяр, Бичиг хэргээр У.Нарантуяа, 10 сард Газар зохион байгуулагч инженерээр Г.Нямдорж нар ажиллаж эхэлсэн.


4. 2009 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдрийн Аймгийн Засаг даргын 18 тоот захирамжаар Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар нэртэйгээр зохион байгуулагдан дараах бүтэцтэйгээр ажиллаж байна.
   - Газрын дарга – З.Мөнхбат
   - Ерөнхий архитектор - Д.Майдар
   - Ахлах мэргэжилтэн - А.Нармандах, Х.Олонбаяр
   - Газар зохион байгуулагч инженер – Ю.Ариунболд, А.Мөнхбаяр, Г.Нямдорж
   - Геодезийн инженер – Б.Мөнхчулуун
   - Кадастрын мэргэжилтэн - Ч.Анхбаяр
   - Барилгын угсралт, техник хяналт хариуцсан мэргэжилтэн - О.Очиржав
   - Орон сууц, зураг төсөл, магадлал хариуцсан мэргэжилтэн - Б.Мөнхмандал
   - Нягтлан бодогч – Б.Мөнгөнтогос
   - Нярав, архив, албан хэрэг хөтлөлт, дотоод асуудал хариуцсан - Ц.Чулуунцэцэг
   - Жолооч – Д.Дашдондов
2009 оны 7 сард Газар зохион байгуулагч инженерээр Б.Баярмаа, 8 сард Кадастрын мэргэжилтнээр Д.Батчулуун, 2010 онд Архив, нярав, албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан мэрэгжилтнээр Ё.Цэцэгмаа, Инженерийн шугам, сүлжээ хариуцсан мэргэжилтнээр Х.Туул, 2010 оны 9 сард Газар зохион байгуулагч инженерээр Д.Ганбаяр, 2011 оны 12 сард Нэг цонхны үйлчилгээний ажилтнаар Р.Ичинхорлоо, Үйлчлэгчээр Х.Ролжинжав, 2012 оны 6 сард Барилга захиалагч хяналт хариуцсан мэргэжилтнээр Д.Элдэвсайхан, 2012 оны 11 сард Ерөнхий архитектороор Б.Батбулган нар тус тус ажиллаж эхэлсэн.


2013 онд Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар дараах бүтэцтэйгээр ажиллаж байсан. Үүнд:
   - Газрын дарга – Ж.Мөнх-Эрдэнэ
   - Ерөнхий архитектор - Д.Элдэвсайхан
   - Газрын удирдлагын хэлтсийн дарга - Г.Нямдорж
   - Барилга, хот байгуулалтын газрын дарга- Х.Олонбаяр
   - Газар зохион байгуулагч инженер – Ю.Ариунболд, Б.Баярмаа, Д.Ганбаяр, Ц.Чулуунцэцэг
   - Хууль эрх зүй, хүний нөөцийн мэргэжилтэн - А.Нармандах
   - Геодезийн инженер – Б.Мөнхчулуун
   - Кадастрын мэргэжилтэн - Д.Батчулуун
   - Барилгын угсралт, техник хяналт хариуцсан мэргэжилтэн - О.Очиржав
   - Зураг төсөл, архитектор төлөвлөлтийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн - Б.Батбулган
   - Инженерийн шугам, сүлжээ хариуцсан мэргэжилтэн - Х.Туул
   - Мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн - Д.Ууганбаяр
   - Нягтлан бодогч – Б.Мөнгөнтогос
   - Нярав, архив, албан хэрэг хөтлөлт, дотоод асуудал хариуцсан - Ё.Цэцэгмаа
   - Нэг цонхны үйлчилгээний ажилтан - Р.Ичинхорлоо
   - Материал, сорилт шинжилгээний лабораторийн лаборант - Б.Байгалмаа
   - Жолооч – Ч.Цогт
   - Үйлчлэгч - Х.Ролжинжав
2014 оны 4 сард Архив, бичиг хэргийн эрхлэгчээр Ө.Мягмарсүрэн, 8 сард Барилгын материал үйлдвэрлэл, лабораторийн асуудал хариуцсан мэргэжилтнээр С.Ундрах нар тус тус ажиллаж эхэлсэн.


2015 оны 12 сард Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар дараах бүтэцтэйгээр ажиллаж байсан. Үүнд:
   - Газрын дарга – Г.Сүхбаатар
   - Ерөнхий архитектор, Барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн дарга – Д.Эрдэнэбаяр
   - Газрын удирдлагын хэлтсийн дарга - Ю.Ариунболд
   - Газар зохион байгуулагч инженер – А.Нармандах, Г.Нямдорж, Ц.Базарсад, Ц.Чулуунцэцэг
   - Геодези, зураг зүйн мэргэжилтэн – Б.Мөнхчулуун
   - Кадастрын мэргэжилтэн - Д.Ганбаяр
   - Барилгын угсралт, техник хяналт хариуцсан мэргэжилтэн - С.Ундрах
   - Барилгын материал үйлдвэрлэл, лабораторийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн - О.Очиржав
   - Инженерийн шугам, сүлжээ хариуцсан мэргэжилтэн - Х.Туул
   - Мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн - Д.Батчулуун
   - Нягтлан бодогч – Б.Мөнгөнтогос
   - Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч - Ө.Мягмарсүрэн
   - Нэг цонхны үйлчилгээний ажилтан - Р.Ичинхорлоо
   - Нярав - Д.Ууганбаяр
   - Үйлчлэгч - Х.Ролжинжав
   - Жолооч – Б.Мөнхбаяр нар тус тус ажиллаж байсан.


2016 оны 8 сараас Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар дараах бүтэцтэйгээр ажиллаж байна. Үүнд:
   - Газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч – Д.Ганбаяр
   - Барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн дарга – Х.Олонбаяр
   - Газрын удирдлагын хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч - Ц.Чулуунцэцэг
   - ГЗБТ, газар өмчлөлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн – Б.Баярмаа
   - Газрын төлбөр, татвар, үнэлгээ хариуцсан мэрэгжилтэн – Ц.Чулуунцэцэг
   - Инженер хайгуул, мониторингийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн - Ц.Базарсад
   - Мэдээллийн сан, техник, програм хангамж хариуцсан мэргэжилтэн - Ч.Анхбаяр
   - Геодези, зураг зүйн мэргэжилтэн – Б.Мөнхчулуун
   - Кадастрын мэргэжилтэн - Д.Батчулуун
   - Барилгын угсралт, техникийн хяналт хариуцсан мэргэжилтэн - С.Ундрах
   - Барилгын материалын үйлдвэрлэл, лабораторийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн - О.Очиржав
   - Инженерийн байгууламж хариуцсан мэргэжилтэн - Х.Туул
   - Зураг төсөл, магадлал хариуцсан мэргэжилтэн - Д.Эрдэнэбаатар
   - Ахлах нягтлан бодогч – Б.Мөнгөнтогос
   - Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч - Ө.Мягмарсүрэн
   - Нэг цонхны үйлчилгээний ажилтан - Х.Мөнхжаргал
   - Нярав - Д.Ууганбаяр
   - Үйлчлэгч - Х.Ролжинжав
   - Жолооч – Ч.Цогт нар тус тус ажиллаж байна.
2017оны 2 сард няраваар У.Энхбат, 2017 оны 3 сард Газрын удирдлагын хэлтсийн даргаар А.Нармандах, 4 сард Архив, бичиг хэргийн эрхлэгчээр С.Батбилэг нар тус тус ажиллаж байсан. 2017 оны 9 сард Архив, бичиг хэргийн эрхлэгчээр Ц.Цэнд-Аюуш, 11 сард Газрын удирдлагын хэлтсийн даргаар Г.Нямдорж, Инженерийн байгууламж хариуцсан мэргэжилтнээр Б.Төмөр нар тус тус ажиллаж эхэлсэн.


ГЗБГЗЗГ-ын даргын 2017 оны 186 дугаар тушаалаар аймгийн ГХБХБГ-ын байгууллагын бүтэц, орон тоог шинэчлэн баталсан бөгөөд 2018 оны 1 сарын 2-ны өдрөөс эхлэн аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар дараах бүтэцтэйгээр ажиллаж байна. Үүнд:
   - Газрын дарга – Д.Ганбаяр
   - Газрын удирдлагын хэлтсийн даргын дарга - Г.Нямдорж
   - Барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн дарга – Х.Олонбаяр
   - ГЗБТ, газар өмчлөлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн – У.Энхбат
   - Газрын татвар, төлбөр, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн – Ц.Чулуунцэцэг
   - Инженер хайгуул, мониторингийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн - Ч.Анхбаяр
   - Мэдээлэл технологийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн - Х.Мөнхжаргал
   - Геодези, зураг зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн – Б.Мөнхчулуун
   - Кадастрын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн - Д.Батчулуун
   - Хууль, эрх зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн - Б.Золбаясах
   - Барилгын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн - С.Ундрах
   - Барилгын материалын үйлдвэрлэл, лабораторийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн - Б.Мөнгөнтогос
   - Инженерийн дэд бүтцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн - Б.Төмөр
   - Барилгын лабораторийн шинжээч - Ц.Энхбат
   - Ахлах нягтлан бодогч – Б.Мөнхзул
   - Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч, нярав - Ц.Цэнд-Аюуш
   - Дархан сумын газрын даамал - Ө.Мягмарсүрэн
   - Хонгор сумын газрын даамал - Ц.Базарсад
   - Орхон сумын газрын даамал - Ч.Үүрийнтуяа
   - Шарын гол сумын газрын даамал - Д.Болорцэцэг
   - Үйлчлэгч - Х.Ролжинжав
   - Жолооч – Ч.Цогт нар тус тус ажиллаж байна.


Copyright © 2013 - 2018 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар