Төлөвлөгөөний санал авах хэсэг

Овог
Нэр
Бүртгэсэн огноо
Утасны дугаар
Регистрийн дугаар
Сум
Баг
Байршил
Зориулалт /Хүсэж буй газрын/
Хүсэлт гаргагчийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Copyright © 2013 - 2021 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар