Иргэдийн санал, гомдол хүлээн авах хэсэг

Нэр
Утасны дугаар
Санал, гомдол бичиг хэсэг
Бүртгэсэн огноо
Copyright © 2013 - 2021 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар