Egazar цахим системээр илгээх боломжтой хүсэлтүүд


Газар өмчлөх эрхтэй холбоотой цахим системээр илгээх боломжтой хүсэлтүүд
1. Газрын өмчлөх эрхийг гэр бүлийн нэг гишүүнд шилжүүлэх
2. Төрөөс нөхөн олговортойгоор эргүүлэн авах
3. Худалдах, худалдан авах гэрээний үндсэн дээр газар өмчилж авах
4. Давуу эрхээр газар өмчлөх
5. Газар өмчлөх эрх дуусгавар болгох
6. Газрын кадастрын мэдээллийн санд барилга, хаяг дугаар бүртгүүлэх
7. Нэгж талбар нэгтгэх, хуваах
8. Зураг төсөл зөвшилцөх
Газар эзэмших эрхтэй холбоотой цахим системээр илгээх боломжтой хүсэлтүүд
1. Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх
2. Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг барьцаанд бүртгүүлэх, чөлөөлөх
3. Эзэмшиж буй газрын зориулалт өөрчлөх
4. Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах
5. Газар эзэмших гэрчилгээг нөхөн авах
6. Эзэмшиж буй газрын талбайн хэмжээ өөрчлөх
7. Эзэмшил газраа хэсэгчлэн шилжүүлэх
8. Газар эзэмших эрх дуусгавар болгох
9. Эзэмшиж буй газраа өмчлөх
10. Газар эзэмших эрхийн улсын бүртгэлийн дугаар авах
11. Газрын кадастрын мэдээллийн санд барилга, хаяг дугаар бүртгүүлэх
12. Нэгж талбар нэгтгэх

Copyright © 2013 - 2021 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар