Өргөдлийн загварууд

 Загварууд
ГАЗАР ӨМЧЛӨХ ЭРХИЙГ БУСДАД ШИЛЖҮҮЛЭХ
Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх өргөдлийн маягт бөглөх загвар
ЭЗЭМШИЛ ГАЗРАА ӨМЧЛӨХ
Эзэмшил газраа өмчлөх өргөдлийн маягт бөглөх загвар
Эзэмшил газраа өмчлөх гар өргөдлийн загвар
ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙГ БУСДАД ШИЛЖҮҮЛЭХ
Газар эзэмших эрх шилжүүлэх өргөдлийн маягт бөглөх загвар
Газар эзэмших эрх шилжүүлэх гар өргөдөл бичих загвар
ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙГ ХЭСЭГЧЛЭН ШИЛЖҮҮЛЭХ
Газар эзэмших эрхийг хэсэгчлэн шилжүүлэх өргөдлийн маягт бөглөх загвар
Газар эзэмших эрхийг хэсэгчлэн шилжүүлэх гар өргөдөл бичих загвар
ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ХУГАЦААГ СУНГАХ
Газар эзэмших хугацааг сунгах өргөдлийн маягт бөглөх загвар
Газар эзэмших хугацааг сунгах гар өргөдөл бичих загвар
УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ДУГААР АВАХ
Улсын бүртгэлийн дугаар авах өргөдлийн маягт бөглөх загвар
Улсын бүртгэлийн дугаар авах хүсэлтийн гар өргөдөл бичих загвар
ЭЗЭМШИЛ ГАЗРЫН ТАЛБАЙН ХЭМЖЭЭГ ӨӨРЧЛӨХ
Эзэмшил газрын талбайн хэмжээг өөрчлөх өргөдлийн маягт бөглөх загвар
Эзэмшил газрын талбайн хэмжээг өөрчлөх гар өргөдөл бичих загвар
ЭЗЭМШИЛ ГАЗРЫН ЗОРИУЛАЛТЫГ ӨӨРЧЛӨХ
Эзэмшил газрын зориулалтыг өөрчлөх өргөдлийн маягт бөглөх загвар

Copyright © 2013 - 2021 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар