Маягтын загварууд

 Маягтууд
Газар өмчлөх тухай хүсэлт гаргах маягт
Газар эзэмших тухай хүсэлт гаргах маягт
Газар ашиглах тухай хүсэлт гаргах маягт
"Газар эзэмших эрхийг шилжүүлж авснаар үүсэх эрх, үүргийг хүлээн зөвшөөрч байгаа тухай мэдэгдэл"-ийн маягт
Улсын бүртгэлийн мэдүүлгийн хуудас
"Тусгай зөвшөөрөлтэй байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийн мэдээ, тайлан"-ийн маягт (Барилга, хот байгуулалтын сайд, Үндэсний статистикийн хорооны даргын хамтарсан 2019 оны № 206, А/184 тоот тушаал)
Газар өмчлөх эрх шилжүүлэхэд өргөдлийн маягт бөглөх загвар
Газар эзэмших эрх шилжүүлэхэд өргөдлийн маягт бөглөх загвар

Copyright © 2013 - 2021 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар