Хот байгуулалтын кадастр

Хот байгуулалтын кадастр гэдэг нь нутаг дэвсгэрийн ашиглалт, хүрээлэн буй орчны төлөв байдал, инженерийн шугам сүлжээний хангамжийн түвшин, барилга байгууламж, хүн амын амьдрах орчны чанарын тухай байр зүйн зураглал, мэдээллийн нэгдмэл сан юм.
Хот байгуулалтын мэдээллийн сангийн журмын дагуу аймгийн барилга байгууламж, тохижилт, нийгмийн болон инженерийн дэд бүтцийн мэдээллийн сангуудын өгөгдөл бүрдүүлэх, хүснэгтэн мэдээллийг тоон хэлбэрт оруулах, боловсруулах, засварлах, хадгалах, хамгаалах, мэдээллийн сангийн програм хангамжийг ашиглана.

Хот байгуулалтын мэдээллийн сангийн бүрдэл

ДАРХАН ХОТЫН ХӨГЖЛИЙН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Copyright © 2013 - 2021 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар