Архивын баримтын хуулбар, лавлагаа олгох үйлчилгээний үнэ тариф

Дархан-Уул аймгийн ГХБХБГ-ын даргын 2014 оны 12 сарын 22-ны өдрийн 59 дүгээр тушаалаар "Архивын баримтын хуулбар, лавлагаа олгох үйлчилгээний үнэ тариф" батлагдсан.

Үнэ тариф

 №  Лавлагааны төрөл  Нэг лавлагааны үйлчилгээний үнэ  Нэг магадлагааны лавлагааны үнэ
1 Тушаал, захирамж 1000 1500
2 Цалингийн тодорхойлолт 1000 1 он 1000
3 Барилгын зураг 1000 А4-1500; А3-2000
4 Нотариатын гэрээний хуулбар 1000 1 тал 1000
5 Газар эзэмших эрхийн гэрээ, гэрчилгээ, кадастрын зургийн хуулбар 1000 1 тал 1000
6 Өргөдлийн хуулбар 500 1 тал 500
7 Каноны үйлчилгээ 100 1 нүүр 100
Архивын үйлчилгээтэй холбоотой мэдээллийг 70376483 утаснаас лавлана уу.

Copyright © 2013 - 2021 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар