Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

 2019 оны Төлөвлөгөө
Газрын удирдлагын хэлтэс Татах
Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс Татах
Албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн хүрээнд гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөө Татах
Албан хаагчдын сургалтын төлөвлөгөө Татах

 2020 оны Төлөвлөгөө
Газрын удирдлагын хэлтэс Татах
Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс Татах
"Албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр"-ийн хүрээнд гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөө Татах
Албан хаагчдын сургалтын төлөвлөгөө Татах
Эцэг эхийн зөвлөлийн төлөвлөгөө Татах
"Жендерийн тэгш байдлыг хангах" чиглэлээр зохион байгуулах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө Татах
 2021 оны төлөвлөгөө
Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө Татах
Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө Татах
Барилгын хөгжлийн төвтэй байгуулсан гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө Татах
Ёс зүйн зөвлөлийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө Татах
Албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө Татах
Сургалтын төлөвлөгөө Татах
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрх, оролцоо, хөгжлийг дэмжих чиглэлээр зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөө Татах
Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний багийн ажлын төлөвлөгөө Татах
Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх ажлын төлөвлөгөө Татах
Жендерийн тэгш байдлыг хангах чиглэлээр зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөө Татах
Байгууллагын эцэг, эхийн зөвлөлийн ажлын төлөвлөгөө Татах
 2022 оны төлөвлөгөө
Албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө Татах
Сургалтын төлөвлөгөө Татах
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрх, оролцоо, хөгжлийг дэмжих чиглэлээр зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөө Татах
Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний багийн ажлын төлөвлөгөө Татах
Жендерийн тэгш байдлыг хангах чиглэлээр зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөө Татах
Хүний нөөцийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө Татах
Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн төлөвлөгөө Татах
Ёс зүйн зөвлөлийн төлөвлөгөө Татах
 2022-2026 оны хөтөлбөр
Хүний нөөцийн стратеги, хөгжлийн хөтөлбөр Татах
Ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр Татах
Сургалт, хөгжлийн хөтөлбөр Татах

Copyright © 2013 - 2021 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар