АВЛИГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

АВЛИГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

АВЛИГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ МЭДЭЭЛЭЛ
 №  Үйл ажиллагааны нэр Файлыг татах холбоос
1 Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын албан хаагчдын ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьчилан сэргийлэх ёс зүйн дүрэм Файлыг татах
2 Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын 2017 оны Авлигатай тэмцэх, шударга ёс, ил тод байдлыг хангах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө Файлыг татах
3 Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын 2017 оны Авлигатай тэмцэх, шударга ёс, ил тод байдлыг хангах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилт Файлыг татах
4 2017 оны Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт Файлыг татах
5 Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын 2018 оны Авлигатай тэмцэх, шударга ёс, ил тод байдлыг хангах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө Файлыг татах
6 Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын 2018 оны Авлигатай тэмцэх, шударга ёс, ил тод байдлыг хангах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилт Файлыг татах
7 Авлигатай тэмцэх газрын 2018 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 1/3753 тоот албан бичгээр ирүүлсэн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилт Файлыг татах
8 2018 оны Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт Файлыг татах
9 Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын 2019 оны Авлигатай тэмцэх, шударга ёс, ил тод байдлыг хангах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө Файлыг татах
10 Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын 2019 оны Авлигатай тэмцэх, шударга ёс, ил тод байдлыг хангах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилт Файлыг татах
11 2019 оны Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт Файлыг татах
12 Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын 2020 оны Авлигатай тэмцэх, шударга ёс, ил тод байдлыг хангах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө Файлыг татах
13 Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын 2020 оны хагас жилийн Авлигатай тэмцэх, шударга ёс, ил тод байдлыг хангах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилт Файлыг татах
14 Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын 2020 оны Авлигатай тэмцэх, шударга ёс, ил тод байдлыг хангах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилт Файлыг татах
15 Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын 2021 оны Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө Файлыг татах
16 Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын 2021 оны эхний хагас жилийн Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилт Файлыг татах
17 Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын 2021 оны Авлигатай тэмцэх, шударга ёс, ил тод байдлыг хангах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилт Файлыг татах
18 Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр, төслийн хэрэгжилт Файлыг татах
19 Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын 2022 оны Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө Файлыг татах
20 Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр, төслийн хэрэгжилт Файлыг татах

Copyright © 2013 - 2021 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар