Санхүүгийн мэдээ, мэдээлэл

2016 он

2016 оны төсөв Татах
2016 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2016 оны 1-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2016 оны 2-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2016 оны 3-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2016 оны 4-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2016 оны 5-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2016 оны 6-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2016 оны 7-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2016 оны 8-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2016 оны 9-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2016 оны 10-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2016 оны 11-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2016 оны 12-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах

2017 он

2017 оны төсөв Татах
2017 оны тодотгосон төсөв Татах
2017 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2017 оны 1-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2017 оны 2-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2017 оны 3-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2017 оны 4-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2017 оны 5-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2017 оны 6-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2017 оны 7-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2017 оны 8-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2017 оны 9-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2017 оны 10-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2017 оны 12-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах

2018 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2018 оны 1-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2018 оны 2-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2018 оны 3-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2018 оны 4-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2018 оны 5-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2018 оны 6-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2018 оны 7-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2018 оны 8-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2018 оны 9-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2018 оны 10-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2018 оны 11-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2018 оны 12-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах

2019 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2019 оны 1-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2019 оны 2-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2019 оны 3-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2019 оны 4-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2019 оны 5-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2019 оны 6-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2019 оны 7-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2019 оны 8-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2019 оны 9-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2019 оны 10-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2019 оны 11-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2019 оны 12-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах

2020 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2020 оны 1-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2020 оны 2-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2020 оны 3-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2020 оны 4-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2020 оны 5-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2020 оны 6-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2020 оны 7-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2020 оны 8-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2020 оны 9-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2020 оны 10-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2020 оны 11-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах
2020 оны 12-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Татах

2021 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2021 оны 1-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Тайлан гарах болоогүй.

Санхүүгийн тайлан

2018 оны Санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлт Татах
2018 оны Санхүүгийн тайлан Татах
2019 оны Санхүүгийн тайлан Татах

Copyright © 2013 - 2019 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар