Засгийн газрын тогтоолууд

Газрын харилцааны чиглэлээр

ГАЗРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОЙРОГ, ЗЭРЭГЛЭЛ (БҮС), СУУРЬ ҮНЭЛГЭЭ, ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ
ГУДАМЖ, ЗАМ, ТАЛБАЙ, ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙГ ХАЯГЖУУЛАХ ЖУРАМ
ГАЗРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ, ЧАНАРЫН ХЯНАН БАТАЛГАА ХИЙХ ЖУРАМ
ГЕОДЕЗИЙН СОЛБИЦОЛ, ӨНДӨР ТУСГАГИЙН НЭГДСЭН ТОГТОЛЦООГ БАТЛАХ ТУХАЙ
ГАЗРЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ АРГАЧЛАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ
ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ҮНЭЛГЭЭ
ИРГЭНД ӨМЧЛYYЛЭХ ГАЗРЫН YНЭЛГЭЭНИЙ АРГАЧЛАЛ
ГАЗАР ӨМЧЛҮҮЛЭХ, ЭЗЭМШҮҮЛЭХ, АШИГЛУУЛАХ ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА ЯВУУЛАХ ЖУРАМ
ГАЗАР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ, АШИГЛУУЛАХ ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРАМ
ГАЗРЫН БИРЖИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ
ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ ХИЙХ ЖУРАМ
ГАЗРЫН НЭГДМЭЛ САНГИЙН ТАЙЛАН ГАРГАХ ЖУРАМ
ГАЗАР ЗҮЙН НЭРИЙН ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ

Барилга хот байгуулалтын чиглэлээр

БАРИЛГЫН АЖЛЫН ЗАХИАЛАГЧИЙН ДҮРЭМ
ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТАД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
БАРИЛГЫН АЖЛЫГ ЭХЛҮҮЛЭХ, ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ДҮРЭМ
БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН АШИГЛАЛТЫН ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ
БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ТӨВӨГШЛИЙН АНГИЛАЛЫГ ЗОРИУЛАЛТ, ХҮЧИН ЧАДЛААР НЬ ТОГТООХ ДҮРЭМ
БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ ДҮРЭМ

Copyright © 2013 - 2021 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар