АВЛИГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

АВЛИГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

 №  Үйл ажиллагааны нэр Файлыг татах холбоос
1 Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын албан хаагчдын ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьчилан сэргийлэх ёс зүйн дүрэм Файлыг татах
2 Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын 2017 оны Авлигатай тэмцэх, шударга ёс, ил тод байдлыг хангах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө Файлыг татах
3 Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын 2017 оны Авлигатай тэмцэх, шударга ёс, ил тод байдлыг хангах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилт Файлыг татах
4 2017 оны Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт Файлыг татах
5 Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын 2018 оны Авлигатай тэмцэх, шударга ёс, ил тод байдлыг хангах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө Файлыг татах
6 Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын 2018 оны Авлигатай тэмцэх, шударга ёс, ил тод байдлыг хангах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилт Файлыг татах
7 Авлигатай тэмцэх газрын 2018 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 1/3753 тоот албан бичгээр ирүүлсэн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилт Файлыг татах
8 2018 оны Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт Файлыг татах
9 Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын 2019 оны Авлигатай тэмцэх, шударга ёс, ил тод байдлыг хангах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө Файлыг татах

Copyright © 2013 - 2019 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар