2022 оны бэлчээрийн фотомониторингийн ажлыг гүйцэтгэж дууслаа.

2022-08-11-ндМэдээллийг бэлтгэсэн: Админ

Малчдын хувьд өөрсдийн амьжиргааны эх үүсвэр болсон бэлчээрийн газар нь одоо яг ямар хэмжээнд байна, ашиглалтын улмаас хэрхэн өөрчлөгдөж, доройтсон, доройтсон бэлчээр нь эргээд сэргэх боломжтой эсэх нь чухал асуудал байдаг. Энэ талаар жил бүрийн 8-р сарын эхний 10 хоногт багтаан хээрийн судалгааны ажлыг хийж гүйцэтгэсний үр дүнд бодитой тоон мэдээллийг 10-р сарын 01-ний дотор гаргадаг.
Дээрх ажлын хүрээнд Дархан-Уул аймгийн 327,5 га нутаг дэвсгэрийг төлөөлүүлж нийт 29 мониторингийн цэгт бэлчээрийн фотомониторингийн ажлыг хийж гүйцэтгэж дууслаа.
Copyright © 2013 - 2021 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар