Төрийн байгууллагуудын хоорондын уялдаа холбоог сайжруулах, ажлын хариуцлагыг дээшлүүлж, газрын төлбөрийн орлогыг төвлөрүүлэх тухай аймгийн Засаг даргын албан даалгавар гарлаа.

2018-03-23-ндМэдээллийг бэлтгэсэн: Админ

Төрийн байгууллагуудын хоорондын уялдаа холбоог сайжруулах, ажлын хариуцлагыг дээшлүүлж, газрын төлбөрийн орлогыг төвлөрүүлэх тухай аймгийн Засаг даргын албан даалгавар гарлаа.


Copyright © 2013 - 2018 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар