Дархан-Уул аймгийн Орхон сумын Хоршоолсон хэлбэрээр ногооны аж ахуйн эрхлэх замаар өрхийн амьжиргааг сайжруулах МОН-9192 төслийн Ногооны зоорийн барилга угсралтын ажилд 2022.10.10-ны өдөр хяналтаар ажиллалаа.

2022-10-10-ндМэдээллийг бэлтгэсэн: Админ

Хүчин чадал: 150 тонн
Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэгч: “Смарт грийн девелопмент” ХХК
Захиалагчийн хяналтын байгууллага: Аймгийн ГХБХБГ
Зураг төсөл зохиогч: “Амайзэ” ХХК
Төсөвт өртөг: 537,93 сая төг
Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт
Гэрээний эхлэх огноо: 2022 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдөр
Гэрээний дуусах огноо: 2022 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдөр
✒️Ажлын явц: Барилгын үндсэн карказ угсралтын ажил дуусаж цутгалт авахад бэлэн болсон.
✒️Үүрэг даалгавар:
• ХАБЭА-н тэмдэг тэмдэглэгээ тавих
• Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг хангаж ажиллах
• Барилгын талбайд материалын гарал үүслийн бичиг, холбогдох бичиг баримтыг байлгах
• Ил далд ажлын актыг тухай бүрд хяналтын дотор баталгаажуулах
Хяналтын ажил гүйцэтгэсэн:
Барилга хот байгуулалтын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн С.Ундрах, мэргэжилтэн Б.Төмөр

Copyright © 2013 - 2021 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар